PORTRAIT NUDE
Winner of competitions from 12 of June to 31 of July 2013 by Aleksandr Shakhabalov
Winner
Honorable Mention

Prize

Book "Helmut Newton 'Private Property'"

PORTRAIT NUDE
Winner of competitions from 8 of November to 27 of December / 2011 by Aleksandr Shakhabalov
Winners
Honorable Mention

Prize

Ladies Watches Francesca


PORTRAIT NUDE
Winner of competitions from 24 of November 2007 to 7 of January 2008 by Aleksandr Shakhabalov
Winner
Honorable Mention

Prize

$70


1. Doug Noyce - "Teen Beauty"
2. Alex Ledovskiy
3. Aleksandra Serafimova - "Foto by Sergey Mironov"
4. Andrey Dushko
5. Mimi Nikolova - "S"
6. Olga Macaeva - "*"
7. Zan Zib


PORTRAIT NUDE
Winner of competitions from 1 of June to 15 of July / 2007 by Aleksandr Shakhabalov
Winner
Honorable Mention


$200


Adolfo Valente
Secrets of my heart

1. Mimi Nikolova - "V"
2. Olga Macaeva - "*"
3. Yuriy Yuryev
4. Sandy Nys - "Kristine gold portrait"
5. Arturo Martinez
6. Evgeny Brook
7. Douglas Ross - " Blue Belle (Sara)"


PORTRAIT NUDE
Winner of competitions from 27 of March to 10 of May / 2007 by Aleksandr Shakhabalov
Winner
Honorable Mention


$80


Tanya Gramatikova
Victoriq

1. Vlad Gansovsky - "look"
2. Michael Shishov - "n_0005"
3. Alexander Stepanov - "without"
4. Zan Zib
5. Igor Parfenov

6. Valeri Yakimchuk
7. Yuriy Yuryev
8. Aleksei Nikishin

Back to main page


яндекс цитировани€


eXTReMe Tracker