27 28 2013
Winner
:
FrancescaZalina Safarova

ñ 8 àïðåëÿ ïî 7 ìàÿ / 2008 îò Milos Vatrt
:
"20th century photography"Îëüãà Øåëåãåäà
love me
Martin Iman
Bryan Doose
SoCal Digital Imagesñ 29 íîÿáðÿ ïî 19 äåêàáðÿ / 2007 îò Milos Vatrt
:
"Robert Mapplethorpe and the Classical Tradition"Francois Benveniste
Approachñ 17 îêòÿáðÿ 5 íîÿáðÿ / 2007 îò Milos Vatrt
:
Alain Silberstein "Cotton Club"Ïåòð Ðóäàêîâ
Madam - the Shadow
Robert Nawara
Anna
Gregor Schulz
m


ñ 17 ñåíòÿáðÿ ïî 6 îêòÿáðÿ / 2007 îò Milos Vatrt
:
Helmut Newton Book "Sex & Landscapes"Robert Nawara
Edyta
Àëåêñåíäð ÇàäèðàêàDusan Kristek
vvv
Àíäðåé Ïåòðîñÿí


Ìèõàèë Êèðüÿíîâ
Cabaret macabreeXTReMe Tracker